สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 3 7 1
ป.2 6 5 11 1
ป.3 4 7 11 1
ป.4 3 5 8 1
ป.5 11 3 14 1
ป.6 9 5 14 1
อ.2 6 2 8 1
อ.3 4 0 4 1
รวม 47 30 77 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 4 3 7 นางสาวกนกพร อินแปลง
ป.2/1 6 5 11 นายณัฐชัย จีรไพศาล
ป.3/1 4 7 11 นางสาวสุภาพร เสริมสุขรัตนกุล
ป.4/1 3 5 8 นางสาวโชติมา ลือชัย
ป.5/1 11 3 14 นายคมกริช ยอดสุวรรณ์
ป.6/1 9 5 14 นางวรัญธร หน่อท้าว
อ.2/1 6 2 8 นางรวิพร กิติมา นางไพรินทร์ ใจโส
อ.3/1 4 0 4 นางรวิพร กิติมา
รวม 47 30 77