สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 1 6 1
ป.2 3 3 6 1
ป.3 5 5 10 1
ป.4 4 5 9 1
ป.5 4 4 8 1
ป.6 10 3 13 1
อ.2 3 2 5 1
อ.3 5 2 7 1
รวม 39 25 64 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 5 1 6 นางสาววนิดา รวมสุข
ป.2/1 3 3 6 นางสาวโชติมา ลือชัย
ป.3/1 5 5 10 นางสาวกนกพร อินแปลง
ป.4/1 4 5 9 นางสาวสุภาพร เสริมสุขรัตนกุล
ป.5/1 4 4 8 นายคมกริช ยอดสุวรรณ์
ป.6/1 10 3 13 นางวรัญธร หน่อท้าว
อ.2/1 3 2 5 นางไพรินทร์ ใจโส
อ.3/1 5 2 7 นางรวิพร กิติมา
รวม 39 25 64