นางสาวสุภาพร เสริมสุขรัตนกุล

ครู ค.ศ.1

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 22/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093045XXXX
 • Facebook :
 • Email : sermsukruttanakul@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านเวียงกือนา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1031
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3570900524448
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่